Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   เอกสารและแบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 3)
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 2)
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แบบที่ 1)
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 3)
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (แบบที่ 1 และ แบบที่ 2)
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ZIP
 แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน NEW
 แบบฟอร์มขอเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (วิเทศสัมพันธ์)
 แบบฟอร์มโครงการ (การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
 แบบฟอร์มผลผลิตรายได้ฟาร์ม
 สำรวจโครงการสอนแต่ละรายวิชา
 แบบฟอร์มกรอกประวัติและข้อมูลอาจารย์บนระบบ Vision-net
  แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน (ไฟล์ Excel)
  แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน - เกณฑ์การเบิกค่าสอน
 แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 2558
 แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)
 สิทธิการลาของบุคลากรในสถาบัน
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (WORD)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (PDF)
 แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
 สารสนเทศ - ขอ account สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (WORD)
 สารสนเทศ - ขอ account สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (PDF)
 กองคลัง - ขออนุมัติไปราชการ
 (ศึกษาดูงาน) - การรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ภายในประเทศ
 (การศึกษา การวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม) - รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

 

1 2 3 Next
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.