Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
   Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอน
30 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 งดการเรียนการสอน กีฬาพะยอมเกมส์
18 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
08 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิต วิทยาเขตบางพระ ปี2559
13 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 ประกาศมหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 และการแต่งกายบัณฑิต
25 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
27 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 การจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2559
27 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่งสัตวบาลประจำฟาร์มสุกร
21 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 ประกาศมหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอนวันสถาปนามหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา
29 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 NATEE POKPHAND ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
26 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
16 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (กองพัฒนานักศึกษา)
16 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1 2 Next
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.