Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   แนะนำหน่วยงาน
 
     
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

>>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมคือคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ซึ่งได้รับการจัดตั้งในนาม "วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ" จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2501 สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (มศ. 4, 5, 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ต่อมาในปี    พ.ศ. 2516 ได้ผลิตและอบรมครูสาขาอาชีวเกษตรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2518 ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยจัดตั้งเป็นคณะเกษตรศาสตร์บางพระ เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ในขณะเดียวกันได้จัดการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง (ป.ท.ส.) ในสังกัดของวิทยาเขตบางพระจนถึงปีการศึกษา 2522 ในปี พ.ศ. 2530 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และในปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระจึงเป็นคณะหนึ่งในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ในปี พ.ศ. 2534 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในปี พ.ศ. 2542 ต่อมา ปี พ.ศ.2549 ได้รับการจัดตั้งในนามคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

>>พุทธศักราช 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปท.ส.) เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการเปิดสอนเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

>>พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ขณะเดียวกันได้จัดการศึกษา หลักสูตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ในนามของวิทยาเขตเกษตรบางพระ จนถึงปีการศึกษา 2522

>>พุทธศักราช 2530 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร

>>พุทธศักราช 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปีเดียวกันนี้ คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

>>พุทธศักราช 2534 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประมง และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร

>>พุทธศักราช 2535 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร

>>พุทธศักราช 2540 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

>>พุทธศักราช 2542 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

>>ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

คำขวัญ

สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม และสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม

      3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

      4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
  เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.