Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   บุคลากร
 

ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อ

ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา กลิ่นสุคนธ์
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ชื่อ

รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  พรสุริยา
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ชื่อ

อาจารย์ศรัณยา  รักเสรี
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ชื่อ

ดร.สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร

Email

 
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล  แจ่มสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

ชื่อ

อาจารย์ศรัณยา  รักเสรี
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์  ขันเขื่อน
วุฒิการศึกษา  

Email

 
 
 

ตำแหน่ง

 

ชื่อ

 
วุฒิการศึกษา  

Email

.
 

 

สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ นางสุวรรณ์ ก่อแก้ว
วุฒิการศึกษา บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Email

 
 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวอัมพิกา  เล็กโสภา
วุฒิการศึกษา วท.บ. สถิติประยุกต์
Email  
 
ตำแหน่ง บุคลากร
ชื่อ นายชูชัย  เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)
Email  
 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นายวิษณุ โชโต
วุฒิการศึกษา บธ.บ.การจัดการทั่วไป , บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email  
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)
ชื่อ นางสาวกันยกร ติดใจดี
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Email

Agri_faculty@rmutto.ac.th

Aink_kanyakorn@hotmail.com

 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ นางสาววรรณา บุญมี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการ
Email  
 
ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชี (งานกิจการนักศึกษา)
ชื่อ นางสาวศรัณยา วิทยาคม
วุฒิการศึกษา บธ.บ.การจัดการทั่วไป
Email  
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับ - ส่งเอกสารและทั่วไป
ชื่อ นางอนงค์ บุญส่ง
วุฒิการศึกษา ม.3
Email  
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ชื่อ นายจำรัส จันทร์ผ่อง
วุฒิการศึกษา ป.4
Email  
 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการงานสหกิจศึกษา
ชื่อ  
วุฒิการศึกษา  
Email  
 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.