Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ทางวิชการและวิชาชีพด้านเกษตร

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอนน้องดำนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น ศรีราชา

 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการครั้งที่ 4 การแนะแนวการศึกษา  และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (แผนกพืชผัก)

 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (แผนกไม้ผล)

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2559

 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวอภิญดา ก่านหงส์)

 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ (ฟาร์มสุกร โคเนื้อ 24-25ส.ค.59)

 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์มแผนกพืชผัก)

 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ (งานฟาร์มโคนม – โคเนื้อ เดือนพ.ย.59)

 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์มปศุสัตว์)

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์

 แต่งตั้งผู้จัดการทีมกีฬาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการแข่งขันกีฬาภายใน "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดแพะเนื้อลูกผสมเกษตรบางพระ ภายใต้รายวิชาการประกวดและการตัดสินสัตว์

 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการประกวดแพะเนื้อลูกผสมเกษตรบางพระ ภายใต้รายวิชาการประกวดและการตัดสินสัตว์

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.