Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   คำสั่ง 2557
 
 
 
 
005
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนา และชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
006
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (งานฟาร์มสัตว์น้ำสาขาวิชาประมง)
007
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการสีข้าว
008
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการสีข้าว
009
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
010
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   (นายสันติคม ศรีเจริญ)
011
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
012
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
013
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระกลุ่มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (แทน รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท์)
014
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 “ฝึกอบรมการสร้างนักเกษตรมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
015
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “อบรมการเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
016
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
017
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยสังคม
018
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท
019
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยสังคม
020
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน
021
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
022
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
023แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 2“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ และบุคลากรนอกสถานที่”โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
024
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
025
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เพิ่มเติม)
026
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินผลผู้เข้าเยี่ยมชมพันธุกรรมบัวตลอดโครงการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบัวในวิถีไทยและการอนุรักษ์บัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
027
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพแบบครัวเรือน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
028
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างศูนย์สาธิตการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนภายใน มทร.ตะวันออก วข.บางพระภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
045
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา
046
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประสานงานเครือข่ายสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา
047
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประสานงานเครือข่ายสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา
048
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการและเสวนาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา
049
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์
050
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไหว้ครูศิลปะรับขวัญภูมิทัศน์
051
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์อาสา
052
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน
053
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (การชำแหละสุกร ฟาร์มไก่)
054
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
055
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านพืชศาสตร์เพื่อชุมชนยั่งยืน (เพิ่มเติม)
056
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน(เพิ่มเติม)
057
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 "การเตรียมความพร้อมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556"  ภายใต้ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
058
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 4 "การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา" ภายใต้ โครงการประกันคุณภาพการศึกษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
059
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 5 "การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ" ภายใต้ โครงการประกันคุณภาพการศึกษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
060
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
061
แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (อ.สันติ  สายสุวรรณ์)
062
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์
063
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
064
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ (Plant genetics diversity)
065
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 11
066
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2557
067
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาพืชศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2557
068
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557
069
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ
070
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2557
071
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพืชศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
072
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพืชศาสตร์รู้งานสืบสานพระราชดำริ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
073
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
074
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
075
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศพื้นฐานในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
076
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
077
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาการปลูกข้าวของไทย
078
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
079
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนงานวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ยกเลิก)
080
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
081
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพสัตวบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
082
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ
083
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาการปลูกข้าวของไทย (เพิ่มเติม)
084
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพสัตวบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เพิ่มเติม)
085
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
086
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ (เพิ่มเติม)
087
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
088
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (เพิ่มเติม)
089
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิชาประมง
090
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคู่มือการปลูกบัวเพื่อเผยแพร่ความรู้อย่างถูกต้องและแผ่นพับแนะนำสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
091
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และรณรงค์ขับขี่รถให้ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิตจากการใช้ยานพาหนะของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
092
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 “สานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร” ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
093
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
097
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
098
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
099
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง
100
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
101
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
102
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานฟาร์ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
103
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดแพะ
104
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   (ส่วนงานของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สายวิชาการ)
105
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (ส่วนงานของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สายสนับสนุน)
106
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (สำนักงานคณะ)
107
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (ส่วนงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
108
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
109
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง
110
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (รายวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี)
111
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตร
112
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
113
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การให้ความรู้ทักษะการขับขี่รถเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
114
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
115
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ภายใต้โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญากระบือไทย
116
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บัณฑิตในฝัน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
117
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
118
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นักศึกษา)
119
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลผลความรู้ที่ได้รับสู่การใช้งานจริงภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
120
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
121
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
122
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาประมง ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
123
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 3 “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”  ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
124
แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตสื่อแนะนำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
125
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
126
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
127
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาประมง ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
128
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว
129
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว
130
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกงานช่วงสั้นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง
131
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ภายใต้โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ การจัดการเลี้ยงแพะแกะเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
132
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีสานเสวนาเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการบริการวิชาการในชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ การจัดการเลี้ยงแพะแกะเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
133
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
134
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร
135
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแสดงนิทรรศการไก่พื้นเมืองไทย
136
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสวนา เรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
137
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานการดำเนินโครงการฟื้นฟูการใช้บัวตามตำรับแพทย์แผนไทย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
138
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
139
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน“รวมพล ฅนพืชศาสตร์ 57”
140
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
141
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (นักศึกษา)
142
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เพิ่มเติม)
143
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฟื้นฟูการใช้บัวตามตำรับแพทย์แผนไทย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
144
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
145
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ การสำรวจและติดตามผลความต้องการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชของชุมชน ดำเนินการครั้งที่ ๒ การสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามความต้องการการบริการวิชาการ  ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน
146
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืชกับความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
147
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
148
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
149
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 “โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์” ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
150
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 "โครงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร"  ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
test
test
test
test

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.