Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  Untitled Document
   คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
 
151
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่ 1 “วันเก็บเกี่ยวข้าว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
152
แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่ 1 “วันเก็บเกี่ยวข้าว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
153
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการในหลวงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
154
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
155
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกระบือตามภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย โดยปราชญ์ท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “กระบือเป็นผู้ให้  กระบือเป็นผู้เรียนรู้” ภายใต้โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญากระบือไทย
156
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เพิ่มเติม)
157
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
159
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกแบบพัฒนา 
 
160
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 "การอบรมทางวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง" ภายใต้โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ การจัดการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
161
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคืนชีวิตสัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
162
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฟื้นฟูการใช้บัวตามตำรับแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
163
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานดำเนินโครงการฟื้นฟูการใช้บัวตามตำรับแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
164
แต่งตั้งนักศึกษาดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
165
แต่งตั้งนักศึกษาดำเนินโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
166
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตตำรา
167
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งสู่กลยุทธเดียวกัน
168
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) (ส่วนงานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
169
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานการออกแบบภูมิทัศน์ในประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลความรู้ที่ได้รับ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
170
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์มสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมง)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสัมพันธภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
003.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเชิงอาชีพ (เพิ่มเติม)
006.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ หรือ AutoCAD
010.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านพืชศาสตร์เพื่อชุมชนยั่งยืน
013.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1 “สัมมนาเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษารอบ 6 เดือน”  ภายใต้โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
016.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
018.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
018.2
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน )
018.3
แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
019.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรฯ
030.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนและติดตามผลเพื่อการพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน
054.1
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและร่างหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
059.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
059.2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 4 "หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์"  ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์
064.1
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
068.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 ถวายเทียนพรรษา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
078.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย(เพิ่มเติม)
085.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557ระดับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
097.1
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินและคัดเลือกนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปี 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
099.1
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ “ดอกหญ้าเกมส์” ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการกีฬาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
114.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้โครงการให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
114.2
แต่งตั้งนักศึกษาดำเนินโครงการการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้โครงการให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
140.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การสำรวจและติดตามผลความต้องการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชของชุมชน ดำเนินการครั้งที่ 1 การเสวนาความต้องการการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน
165.1
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (ส่วนงานของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ )
170.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
003.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเชิงอาชีพ (เพิ่มเติม)

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.