Untitled Document Untitled Document
 
สาขา/หน่วยงานภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง 2556
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง 2557
คำสั่ง 2558
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่ง 2557 ชุดที่ 2
คำสั่ง 2558 ชุด 2
คำสั่ง 2559
คำสั่ง 2559 ชุดที่ 2
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เก่า)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ระบบงานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
จัดหางาน
กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จรรยาบรรณของนักวิจัย
งานบริการวิชาการ
ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
หนังสือทั่วไป
ปฏิทินบริการวิชาการ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ
แบบฟอร์ม
กิจกรรม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
คณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2556
รายงานการประชุมประจำคณะ ปี 2557
รายงานการประชุมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมประจำคณะ
รายงานการประชุมบริหารคณะ
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผนการสอน
ลงทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
งานประกัน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
ปฏิทินงานประกันคุณภาพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานประกันคุณภาพฯ RMUTTO
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของบุคลากร
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
 
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว 2559 หัวข้อ เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว


 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว 2559 หัวข้อ เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว
10 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ตารางฝึกอบรม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

หัวข้อ เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559

วันที่

08:30 – 09:00 น.

09:00 – 10:00 น.

10:00 – 12:00 น.

12:00 –

13:00 น.

13:00 – 17:00 น.

25 มี.ค. 2559

ลงทะเบียน

คุณภาพข้าวที่มีผลต่อการสีข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

กระบวนการสีข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวเพื่อการรับซื้อ และการวางแผนการผลิต

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ วานิชชัง และ

ดร.พรอารีย์ ศิริผลกุล

26 มี.ค. 2559

ปัจจัยการทำความสะอาดและการคัดแยกที่มีผลต่อการสีข้าวเปลือก

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

ปัจจัยที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือก

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการสีข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ วานิชชัง

และ ดร.นฤมล บุญกระจ่าง

27มี.ค. 2559

ปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

การบริหารการผลิตของโรงสีข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการประเมินสมรรถนะเครื่องสีข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ และ อ.เพียงขวัญ วานิชชัง

 

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าอบรมที่มีเวลาในการอบรมน้อยกว่า 80 % ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อในการอบรม

                2. พักรับประทานอาหารว่างระหว่าง 10:00 – 10:15 น. และ 15:00 – 15:15 น.

ตารางฝึกอบรม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

หัวข้อ เทคโนโลยีการลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559

วันที่

08:30 – 09:00 น.

09:00 – 10:00 น.

10:00 – 12:00 น.

12:00 –

13:00 น.

13:00 – 17:00 น.

4 มี.ค. 2559

ลงทะเบียน

คุณสมบัติของข้าวเปลือก และการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

หลักการลดความชื้น

ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้น

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ วานิชชัง และ

ดร.พรอารีย์ ศิริผลกุล

 5 มี.ค. 2559

ปัจจัยที่มีผลต่อการลดความชื้นข้าวเปลือก

ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง

ประเภทของเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช

ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพข้าว

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ วานิชชัง

และ ดร.นฤมล บุญกระจ่าง

6 มี.ค. 2559

การลดความชื้นข้าวเปลือก

ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง

เทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก

ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง

พัก

ปฏิบัติการประเมินสมรรถนพัดลม

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์, ผศ.ดรใจทิพย์ และ อ.เพียงขวัญ วานิชชัง

 

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าอบรมที่มีเวลาในการอบรมน้อยกว่า 80 % ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อในการอบรม

                2. พักรับประทานอาหารว่างระหว่าง 10:00 – 10:15 น. และ 15:00 – 15:15 น.


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.